Käyttöehdot

Palvelu ja sen osiot

Parhaatpolttarit.fi on elinkeinotoiminnan harjoittamista tukeva verkkosivusto, josta käytetään näissä ehdoissa nimitystä Palvelu.

Palvelun tuottaminen ja osapuolet

Ylläpitäjä ja toimittaja

Parhaat Polttarit

Stonecold Media (2308876-2)
info@parhaatpolttarit.fi

Jäljempänä käytetään Palvelun ylläpitäjästä ja toimittajasta yhteisnimitystä Palveluntarjoaja.

Palvelu

Parhaatpolttarit.fi verkkosivusto.

Asiakas

Palveluun rekisteröitynyttä käyttäjää kutsutaan näissä ehdoissa Asiakkaaksi. Asiakkaaksi voi rekisteröityä yritys tai yksityishenkilö.

Rekisteröitymällä Palveluun Asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot, mukaan lukien valitsemiensa sisältöpalvelujen erityisehdot, itseään sitoviksi ja vastaa niiden noudattamisesta. Samalla syntyy sopimus Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä.

Palvelussa oleva aineisto

Palveluntarjoaja ei valvo kaikkea Palveluun laitettua sisältöä. Aineiston ja niiden mahdollisesti sisältämien linkkien muodosta ja sisällöstä sekä tietojen oikeellisuudesta vastaa aineiston Palveluun toimittanut osapuoli eli Asiakas. Asiakas huolehtii siitä, että Palveluun luotu sisältö linkkeineen ovat lain ja hyvän tavan mukaisia eivätkä loukkaa tekijänoikeuksia tai ole muuten lainvastaisia.

Mahdollisten väärinkäytösten havaitsemisen jälkeen Asiakas voidaan sulkea pois palvelusta ja rikoksen tunnusmerkkien täyttyessä väärinkäytöksestä voidaan tehdä rikosilmoitus.

Palveluntarjoajalla on oikeus käsitellä Palvelussa olevaa aineistoa Palvelun hallinnoimista varten. Mikäli ilmenee, että Palveluun toimitettu aineisto tai sisältö loukkaa toisen immateriaalioikeuksia, on lain tai näiden käyttöehtojen vastainen taikka voi muuten aiheuttaa vahinkoa, Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa kyseinen aineisto tai sisältö.

Velvollisuudet ja vastuut

Palveluntarjoajan velvollisuudet ja vastuu

Palveluntarjoaja pyrkii ylläpitämään Palvelua niin, että se on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa viikon kaikkina päivinä. Poikkeuksen Palvelun ylläpidolle muodostavat vain ylivoimaiseksi esteeksi katsottava este, järjestelmän ylläpidon ja huollon välttämättä aiheuttamat katkokset sekä katkokset yleisessä tietoliikenteessä. Palveluntarjoaja ei vastaa teknisen vian tai hyökkäyksen aiheuttamasta käyttökatkosta, sisällön katoamisesta, vahingoittumisesta, väärinohjautumisesta tai Asiakkaalle aiheutuvasta vahingosta.

Asiakkaan velvollisuudet ja vastuu

Näissä käyttöehdoissa ilmaistut Asiakkaan velvollisuudet ja vastuu koskevat vain tämän Palvelun käyttöä. Asiakkaalla on luonnollisesti lisäksi yritystoiminnan harjoittamiseen liittyvät muut velvollisuudet ja vastuu sekä kaupallinen riski. Asiakas vastaa viime kädessä itse omista liiketoimintapäätöksistään, vaikka ne olisivat syntyneet Palvelua apuna käyttäen.

Asiakas vastaa edellä todetun mukaisesti Palvelun avulla tai kautta lähettämänsä tai muuten käsittelemänsä aineiston sisällöstä ja esitysmuodosta.

Asiakas on vastuussa tietoturvan ylläpitämisestä omassa toiminnassaan, mm. tunnistusvälineiden kuten käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta.

Mikäli Asiakkaan tunnistusvälineet joutuvat sivullisen haltuun tai katoavat, Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava katoamisesta tunnistusvälineen myöntäneelle organisaatiolle. Mikäli Asiakas laiminlyö tämän ilmoituksen, kantaa Asiakas riskin hänelle palvelun väärinkäytöstä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Asiakkaan on huolehdittava Palveluun toimittamansa sisällön ja tiedostojen varmuuskopioinnista. Koska Palvelu ei ole velvollinen säilyttämään talletettua sisältöä tai muuta aineistoa, Asiakkaan on niin ikään tarvittaessa huolehdittava tarvitsemiensa viestien ja muun aineiston tallentamisesta ja arkistoinnista omalle tietokoneelleen tai muuhun tallennuspaikkaan.

Asiakas on velvollinen noudattamaan Palvelun julkaisemia käyttö-, turvallisuus- ja muita ohjeita.

Asiakas vastaa siitä, ettei hän Palvelua käyttäen tuota, lähetä, säilytä tai muutoin käsittele aineistoa, joka loukkaa tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Palveluntarjoaja valvoo Palvelun kautta toimitettavaa aineistoa yleisen käyttöraportoinnin ja aineiston mahdollisten haittaohjelmien osalta.

Näiden käyttöehtojen rikkominen Asiakkaan toimesta voi aiheuttaa velvollisuuden korvata siitä aiheutunut vahinko ja johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Palvelun lopettaminen

Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa irtisanoutua, jonka Asiakas voi tehdä hallintapaneelissa. Palvelussa olevat tiedot tuhotaan tällöin Asiakkaan pyynnöstä.

Palveluntarjoajalla on oikeus määräajoin päivittää Asiakasluetteloa ja poistaa passiiviset Asiakkaat.

Palveluntarjoaja voi sulkea tai keskeyttää Asiakkaan tilin, jos on syytä epäillä sen olevan tietoturvahyökkäyksen kohteena tai jos Asiakas käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen tai lain tai hyvän tavan vastaisesti tai Palvelun toimivuutta tai tietoturvajärjestelyjä vaarantavalla tavalla tai jos on perusteltua syytä epäillä väärinkäyttöä.

Hinnat, maksut ja ominaisuudet

Palvelussa Asiakas voi luoda joko ilmaisen tilin tai maksullisen Pro-tilin. Ilmainen tili on täysin maksuton, eikä sido Asiakasta minkäänlaisiin maksuihin. Maksullisen tilin valitessaan palvelusta maksettava hinta on ilmoitettu valinnan yhteydessä ja riippuu valitun Pro-tilin kestosta. Ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron (alv. 24%). Maksaminen tapahtuu suojatussa PayPal palvelussa. Maksullinen tili on voimassa 1kk, 3kk, 6kk tai 12kk pituisen ajanjakson, riippuen Asiakkaan valinnasta. Asiakas voi valita jos haluaa sopimuskauden uusiutuvan automaattisesti. Maksullisen tilin umpeutuessa tili muuttuu takaisin ilmaiseksi tiliksi.

Jos Asiakas poistuu palvelusta, tai keskeyttää maksullisen tilin ennen kuin maksetun Pro-tilin ajanjakson loppumista Palveluntarjoaja ei ole velvoitettu hyvittämään jäljelläolevaa Pro-tilin tilin hintaa.

Hintojen muutokset

Asiakas maksaa palvelusta sopimuksessa sovitun tai toimittajan voimassaolevan hinnaston mukaisen hinnan. Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa hintoja sopimuskauden vaihtuessa.

Vastuunrajoitus ja vahingonkorvaus

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.